actio consulting

actio consulting ในโลกของการรวมตัวกันธุรกิจ หรือการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ย่อมมีขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละองค์กรที่แจ่มแจ้งและชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละองค์กรมีธุรกิหน้าจอะไร? หรือเกิดการทำงานยังไง? แต่ด้วยสภาวการณ์ล่าสุดที่เกิดการแข่งขันสูงมากในทุกภาคส่วน กระตุ้นให้เกิดรายละเอียดวิธีการในการดำเนินการที่มากขึ้น รวมทั้งความปรับเปลี่ยนอย่างเร็วในทุกด้าน ย่อมมีผลโดยตรงทั้งระบบของงาน ระบบของบุคลากร ก็เลยทำให้จะต้องเกิดการพัฒนา ปรับปรุง ปรับปรุงระบบนั่นเอง 1. หลักการนี้มีผลกระทบบังคับใช้กับผู้ใดบ้าง แนวนโยบายนี้กินวงกว้างถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครงาน และบุคลากรของบริษัทฯ ดังเช่น กรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงานเดี๋ยวนี้ แต่ก่อนพนักงาน นักเรียนรู้ฝึกงาน และบุคคลใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ เป็นต้นว่า บุคคลในครอบครัวของพนักงาน บุคคลสื่อสารกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
2. ข้อมูลส่วนตัว หมายถึงว่า 2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง เนื้อหาเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งส่งผลให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางดิ่งหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมทั้งข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรม ได้แก่ ชื่อเรื่อง นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ เลขลำดับบัตรประจำตัวพลเมือง ภาพถ่าย actio consulting ที่มาที่ไปการปฏิบัติการ เป็นต้น 2.2 ข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) หมายความว่า ข้อมูลส่วนตัวที่ระเบียบหมายเจาะจงเป็นการเจาะจง ได้แก่ เชื้อชาติ ความเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขรูป ความพิการ ข้อมูลสหรูปแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (Biometric) หรือข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกันที่กฎที่ต้องปฏิบัติตามหมายเจาะจง ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ จะเก็บสะสม ใช้ และ/หรือเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยแจ่มกระจ่างจากท่าน หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีความสำคัญจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานตามที่กฎเกณฑ์หมายอนุญาต กรณีบริษัทฯ ได้รับสำเนาบัตรประจำตัวประชากรของท่าน หรือบริษัทฯ นำข้อมูลของท่านออกจากบัตรประจำตัวประชาชนด้วยแนวทางทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะจุดหมายในการรับรองตัวตนสำหรับในการสมัครงาน ความเคลื่อนไหวข้อมูลพนักงาน การร้องขอ และ/หรือแนวทางการทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ กับบริษัทฯ ข้อมูลที่ได้รับจะมีข้อมูลศาสนาด้วย ดังนั้นจะถือว่าเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) บริษัทฯ ไม่มีแนวนโยบายจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวจากท่าน นอกจากในเรื่องที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุขั้นตอนการจัดแจงตามเทคนิคปฏิบัติและเป็นไปตามที่ระเบียบหมายอนุญาต

actio consulting

การบริหารความปรับเปลี่ยน วัตถุประสงค์ของการแบ่งสันปันส่วนบริการคำปรึกษาแนะนำต่าง ๆ นั้น

คือการช่วยองค์กรให้เกิดความปรับเปลี่ยน ที่จะทำให้มีการเกิดความต้องการที่ได้เปรียบกว่าของผู้ขอรับบริการ ด้วยเหตุผลดังกล่าวการจัดเตรียมกับการจัดการต่อความเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่อาจจะจะประสบพบเจอกับปัญหาจากการขัดขวางต่อต้าน แม้จะเป็นโครงงานที่มีคนให้คำแนะนำส่งเสริมก็ตาม ผู้ขอรับบริการจึงมีความหมายจำเป็นต้องรู้ในบทบาทที่ภารกิจนั้นจะมีต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตลอดจนนโยบายทั่ว ๆ ไปบางประการของการจัดการความเปลี่ยนแปลงและภารกิจการให้คำปรึกษา ความทุกข์ยากประการสำคัญของความเคลื่อนไหวองค์กรก็คือ คนที่ต่อต้าน โดยส่วนรวมแล้วผู้คนย่อมรู้เรื่องว่าไม่คงจะมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความเคลื่อนไหวได้ ซึ่งเป็นหน้าตาสำคัญที่ติดติดมากับชีวิตมนุษย์และระบบเศรษฐกิจและสังคม แต่ต้นเหตุผลสำคัญสำหรับเพื่อการต่อต้านความปรับเปลี่ยนในหน่วยงานนั้น มาจากสาเหตุผลหลายประการ พูดอีกนัยหนึ่งบุคคลในองค์กรของผู้ขอรับบริการไม่ได้รับการบอกพูดอย่างแม่นยำเหมาะสม ไม่เข้าใจจุดหมายและลำดับชั้นของความต้องมีให้ได้ของความเคลื่อนไหว ไม่ได้ให้เข้ามามีส่วนเข้าร่วมให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพราะฉะนั้น ย่อมรู้สึกว่าไม่ได้รับการกระทำที่ดีนั่นเอง จึงได้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการที่มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะอาทิ ดังเช่น คนแนะนำจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาจัดทำการจัดการวิชาการด้านในองค์กร เป็นต้น โครงการที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูล วิชาความรู้หรือคำแนะนำ โดยผู้ชำนาญอย่างแท้จริงนั้น จะมีอิทธิพลตอบรับที่ดีมาก อาทิ ตัวอย่างเช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง จะมีผลให้หน่วยงานมีแผนการองค์กรที่พร้อมเคลื่อนเคลื่อนที่พร้อมกันและไปที่วัตถุประสงค์เดียวกันทั้งองค์กร หรือการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานที่มีคุณภาพสูง จะมีผลให้องค์กรมีระบบสำหรับในการจัดเก็บและควบคุมจัดการข้อมูลที่ดี

เพื่อจะปฏิบัติงานตามกรรมวิธีการและกระบวนการต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการว่าจ้างงาน อาทิเช่น

การจัดการทำทะเบียนบุคลากร การจัดการทำข้อมูลบุคลากร การจัดทำบัตรบุคลากร การประมาณการทดพยายามงาน การปรับแต่งข้อมูลบุคลากร การบริหารจัดแจงวันยุติพักประจำปี การลางานประเภทต่างๆ การแจ้งตั้งครรภ์ การขอใบสุทธิ การลาออก รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแบบคำขออื่นๆ ของท่าน เพื่อที่จะทำงานด้านการจัดการงานบุคคล ตัวอย่างเช่น การฝึกหัดอบรม การปรับปรุงความชำนาญวิชาการความสามารถ การมอบอำนาจงาน การมอบอำนาจอำนาจ การแต่งตั้ง การเคลื่อนย้าย ความเคลื่อนไหวตำแหน่งงาน การปรับส่วนประกอบองค์กร การประเมินผลการดำเนินการงาน การปรับดีกรีตำแหน่งงาน การปรับอัตราค่าแรงต่อเดือน การจ่ายโบนัส รวมถึงการผลักดันและส่งเสริมด้านเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อการตรวจสอบและทำให้พบความจริงตัวตนของท่านเพื่อลงระหว่างปฏิบัติการ และ/หรือเพื่อที่จะเข้าพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อที่จะดำเนินงาน เข้าประชุม อบรมสัมนา หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ และ/หรือ ข้อมูลการความจำใบหน้า (Face Recognition) ของท่าน โดยได้รับความยินยอมโดยแจ่มกระจ่างจากท่านหรือตามที่กฎข้อปฏิบัติหมายอนุญาต ต้นเหตุผลของการต่อต้านความเคลื่อนไหว  การขาดความเชื่อใจว่าความเคลื่อนไหวที่จะกำเนิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจำเป็น หากบุคคลไม่ได้รับการบอกกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่มีการชี้แจงจุดหมายของการเปลี่ยนแปลง บุคคลพวกนั้นก็น่าจะเห็นว่าความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งไม่มีประโยชน์ โดยปกติคนเราย่อมไม่พอใจต่อความเคลื่อนไหวที่ถูกยัดเยียดและไม่สามารถบ่งชี้ข้อคิดเห็นแต่อย่างใด และไม่ชอบได้รับการกระทำเหมือนเป็นสิ่งของที่ไร้ปฏิกิริยาตอบโต้คนเราย่อมไม่ต้องการความปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่ขาดจุดหมายและเป้าหมายที่เด่นชัด   ถ้าการตกลงใจของฝ่ายจัดการที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิด โดยรากฐานแล้วคนเราจะเกลียดอยู่อย่างไม่มีความแน่ๆ และอาจจะชอบสภาวะปัจจุบันนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์มากมายยิ่งกว่าอนาคตที่ยังไม่ทราบและไม่แน่ๆ ความเพียรพยายามที่จะหลบหลีกความเป็นจริงที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ถึงแม้ประธานจะตระหนักว่าจะไม่สามารถที่จะหลบหลีกเรื่องกลุ่มนี้ไปได้ตลอดก็ตาม  คนปริมาณมากวิตกเกี่ยวกับขีดความสามารถสำหรับในการปรับตัวเข้าหาความเปลี่ยนแปลงและการปรับแต่งการปฏิบัติงานในเหตุการณ์ใหม่ บางบุคคลอาจรับรู้ไม่ไม่รวนเรและสงสัยในระดับความสามารถที่จึงควรใช้ความพากเพียรทำความเข้าใจทักษะใหม่ ๆ เป็นพิเศษ กรรมวิธีการปฏิบัติการคงจะถูกรบกวน ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติสำหรับในการปฏิบัติการคงจะถูกเปลี่ยนไปหรือถูกปรับปรุงโดยสิ้นเชิง สิ่งนี้สามารถทำให้เกิดความคับข้องใจและความอึดอัดใจอย่างมาก  การขาดความไว้วางใจและไว้เชื่อมั่นในบุคคลผู้ที่จะมาส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง หรือจากที่ปรึกษาที่เป็นบุคคลด้านนอก ซึ่งระดับความสามารถและแรงบันดาลใจไม่เป็นที่ยอมรับ ผู้ขอรับบริการไม่ควรปล่อยความรับไม่ถูกถูกใจหลัก สำหรับเพื่อการคิดแผนและบริหารความเคลื่อนไหวไปให้คนให้คำแนะนำตามลำพัง ผู้ขอรับบริการและอาจารย์ที่ปรึกษาจำเป็นมากจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางการในความเคลื่อนไหวที่จะนำมาใช้ในภารกิจนี้

โครงงานคนให้คำแนะนำเหมาะสมกับองค์กร ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ ที่มีบุคลากร 250 คนขึ้นไป

และมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในลำดับชั้นต้น ชั้นกลาง หรือขั้นสูง เนื่องจากว่าทุกหน่วยงานจำเป็นมากจำเป็นจะต้องอยู่ภายในธุรกิจการประลอง เพื่อจะรักษาสถานภาพของหน่วยงาน เพื่อที่จะการเป็นที่ยอมรับในแต่ละวงการนั้นๆ ซึ่งการจะกระกระทำการแบบนั้นได้ ย่อมจะต้องมีสาเหตุจากพนักงานของหน่วยงานมีความรู้ความสามารถ ขีดความสามารถสำหรับการบริหารจัดแจงได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งคนให้คำแนะนำจะ!มีหน้าที่สำคัญ ถ้าเกิดหน่วยงานที่ให้ค่าจ้างรายเดือนกับบุคลากรดีอยู่แล้ว (ขั้นต่ำก็อยู่ด้านในอันดับที่แข่งได้ในตลาด) มาเพิ่มเติมอีกสวัสดิการที่ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี (Well-being) เข้าไปอีก การันตีเลยจ้ะว่าองค์กรนั้นจะมีคนคุณภาพที่ช่วยเคลื่อนเขยื้อนองค์กรให้ก้าวหน้าเต็มไปหมดแน่ๆ เพราะว่านอกจากจะมีความแฮปปี้ สุขรูปจิตดีแล้ว ยังมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และ Engagement ให้กับหน่วยงาน!ด้วย การที่หน่วยงาน ๆ หนึ่งจะสามารถเจริญโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนนั้น ปฏิเสธมิได้เลยค่ะว่ามีต้นเหตุจากความทุ่มเทของพนักงาน และการที่หน่วยงานรักษาพนักงานประสิทธิภาพไว้ได้ “สวัสดิการ” ก็เป็นปัจจัยหลักระดับต้น ๆ ไม่แพ้ตัวค่าแรงต่อเดือนเลยจ้ะ แล้วถ้าหากองค์กรที่ให้เงินเดือนกับพนักงานดีอยู่แล้ว (ขั้นต่ำก็อยู่ด้านในระดับที่แข่งได้ในตลาด) มาเพิ่มสวัสดิการที่ผลักดันให้พนักงานมีสุขภาวะที่ดี (Well-!being) เข้าไปอีก รับรองเลยจ้ะว่าหน่วยงานนั้นจะมีคนประสิทธิภาพที่ช่วยขับเคลื่อนที่หน่วยงานให้ก้าวหน้าเต็มไปหมดแน่นอน เนื่องจากนอกเหนือจากนี้จะมีความสุข สุขภาพจิตดีแล้ว ยังมีความตั้งอกตั้งใจ ทุ่มเท และ Engagement ให้กับหน่วยงานด้วย โดยที่ปรึกษาสามารถทำให้ทราบหน้าที่ความเป็นกูรู ในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านในองค์กร และให้ความให้การช่วยเหลืออย่างจริงใจ และ!เป็นผู้ที่บุคคลภายในหน่วยงานของผู้ขอรับบริการสามารถไว้เชื่อใจและให้ความเคารพ โดยที่ปรึกษาสามารถปฏิบัติงานความเคลื่อนไหวในแผนการด้วยแนวทางฉะนั้น

actio consulting

 คัดสรรค์เครื่องมือหรือเวอร์ชั่นการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

– กรรมวิธีการใดของกรรมวิธีควรจะได้รับความสนับสนุน และจำเป็นต้องใช้เชาวน์ปัญญามาคุ้มครองปกป้องการต่อต้าน – มาตรการเปลี่ยนแปลงใดที่อาจจะขาดไม่ได้จำเป็นจะต้องบังคับหากไม่สามารถเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ – กระบวนการเปลี่ยนแปลงควรจะจะเริ่มตั้งแต่ต้นในส่วนใดก่อนของหน่วยงาน – ต้องมีโครงงานนำร่องหรือโครงการทดลองเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างของความ!เคลื่อนไหว – การสร้างขอบเขตทีมงานด้านในหน่วยงานของผู้ขอรับบริการที่จะยอมรับและนำความนึกคิดใหม่ ๆ ไปใช้ให้พบกับความสำเร็จได้ไม่ยากและเร็วทันใจกว่าส่วนอื่น – ถ้าเกิดการต่อต้านการ!เปลี่ยนแปลงจากคนไหนและอะไรจะเป็นขั้นตอนเยี่ยมที่สุดสำหรับการจัดการกับการต่อต้านนั้น – การฝึกอบรมเพื่อจะส่งเสริมและผลักดันแก่บุคลากร ให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
– ควรต้องสร้างหน้าที่ของหัวหน้าให้มีความตั้งอกตั้งใจ ในการแก้ปัญหาความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความยุ่งยากด้านในหน่วยงาน สุขรูปจิตดี (งาน) มีชัยไปกว่าครึ่ง คุณว่าจริงมั้ยคะ เพราะเหตุว่าในวันที่พวกเรามีความคิดว่าเป็นวันที่ห่วยแตก วันนั้นมันจะไร้อะไรดีสักอย่างเลยจ้ะ ไม่ต้องการที่จะอยากมาทำงาน ไม่ต้องการสนทนากับคนไหน ช่วงประชุมความนึกคิดก็ไม่ฉับไวดำเนินงาน!ก็ตาม+หน้าที่ เช่นนี้ประสิทธิภาพงานอาจจะไม่ดีแน่ ๆ นักจิตวิทยาหน่วยงานเลยบอกต่อว่า หากหน่วยงานไหนอยากให้คุณภาพงานของบุคลากรออกมาดี สิ่งที่จำเป็นต้องทำ คือ ส่งเสริมสุขภาพจิตของ+พนักงานค่ะ ไม่ว่าจะเป็นจัดห้องพักผ่อน หรือมีผู้ที่มีความชำนาญทางจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษา ซึ่งที่ iSTRONG Mental Health ได้มีโปรแกรม “สวัสดิการชมแลสุขรูปใจของพนักงาน” เพื่อผ่อน!คลายความเครียด เป็นที่ปรึกษาให้กับทุกข้อขัดแย้งชีวิตของพนักงานขององค์กร โดยมีนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา มืออาชีพไว้คอยรับฟังและให้คำปรึกษาแก่พนักงานทุกคนขององค์กรของคุณจ้ะ

หน้าที่ของคนให้คำแนะนำในวิธีการเปลี่ยนแปลง

ที่ปรึกษาจะมีบทบาทต่อขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง และมีผลเสียทัศนคติของบุคคลข้างในหน่วยงานไม่ว่าในกรณีใด ๆ เกิดการตั้งข้อพินิจว่าการมีกุนซือไต่ถามข้อสงสัยและปัญหาด้วยข้อเท็จจริงเพียงไม่กี่ข้อสงสัยและปัญหาเกี่ยวกับเคล็ดวิธีดำเนินงานในขณะนี้และปัญหา จะมีผลให้เกิดความเคลื่อนไหวบางประการเกิดขึ้นได้ ในทางตรงกันข้ามบุคลิกลักษณะที่ไม่น่าเคารพนับถือของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจทำให้มีการเกิดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะมีการกล่าวถึงความเคลื่อนไหวใด ๆ ด้วยซ้าด้วยเหตุฉะนี้ ภารกิจของกุนซือควรต้องมีหน้าที่ที่นาๆประการหลายแบบ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละวัฒนธรรมแต่ละองค์กร นอกต่อจากนั้นผู้ขอรับบริการและที่ปรึกษา ควรตระเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนบทบาทเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ

 

festivaldomingosmartins