No Image

จีเนียส จีพีเอส

April 1, 2022 Juan Russell 0

จีเนียส จีพีเอส ได้ก่อก่อตั้งจากการประสมประสานของกลุ่มวิศวกรชั้นแนวหน้า จีเนียส จีพีเอส อันดับลำดับประเทศจากมากมายสาขาวิศวกรด้านอิเล็กทรอนิกส์,โทรคมนาคมวิศวกรรมcomputerวิศวกรรมด้านการวางแบบเครือข่ายผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบความไม่มีอันตรายของระบบเน็ตเวิร์ครับรองด้วย Certificated CCNA , CCNP จาก CISCOภาควิชาคณะปฏิบัติการตั้ง ได้มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบการจัดแจงจีพีเอส เครื่องติดตาม genius tracks รถยนต์ให้สามารถปฏิบัติการได้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดเพื่อจะทุกต้นแบบธุรกิจ สามารถใช้งานได้ไม่ยาก รวมถึงปรับแต่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์Computerซึ่งสามารถพัฒนาการจัดแจงองค์กร จีเนียส ลดค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่มีความจำเป็น ลดข้อขัดข้องของบุคลากร กำกับการระบบปฏิบัติงานให้กำเนิดขึ้น เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการ GTS​ติด […]